Onderzoek naar hoe justitie en politie Nederland veiliger maken

De Inspectie Justitie en Veiligheid richt haar toezicht volgend jaar op de manier waarop justitiële organisaties bijdragen aan een ‘veilige en weerbare samenleving, bescherming en perspectief’. Met andere woorden: wat hun werkzaamheden opleveren voor burgers en andere betrokkenen.

In het kader van het thema ‘weerbare samenleving’ onderzoekt de Inspectie JenV onder meer hoe justitiële organisaties in hun taakuitvoering zijn omgegaan en omgaan met de coronacrisis. Ook onderzoekt zij hoe deze organisaties kwetsbare groepen als migranten, jongeren en slachtoffers van een misdrijf behandelen, vanuit ‘bescherming en perspectief’. Verder gaat zij na hoe politie en gevangeniswezen bijdragen aan een veilige samenleving. Daarnaast is er ruimte om onderzoek te doen naar aanleiding van ernstige incidenten. De gehele inzet van de Inspectie JenV staat beschreven in het Werkprogramma 2021.

Strategische koers
Samen met organisaties in het werkveld van justitie en veiligheid wil de Inspectie JenV als toezichthouder bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Zij doet dit door te signaleren, te stimuleren en waar nodig te interveniëren. Daarvoor onderhoudt Inspectie JenV contacten met het veld en werkt zij samen met andere inspecties.
“Die contacten zijn ook belangrijk voor de Strategische Koers 2021-2024 die de Inspectie JenV nu aan het opstellen is”, zegt inspecteur-generaal Henk Korvinus: “Om die koers te bepalen, overleggen we met onze stakeholders: Waar zitten de belangrijkste risico’s en hoe bereiken wij maximaal effect met onze onderzoeken? We willen dat ons werk bijdraagt aan de kwaliteit van het werk in de uitvoering.” Twee speerpunten van de koers zijn al duidelijk: ‘de maatschappelijke opgave centraal’ en ‘uitvoering in beeld’. In haar toezicht richt de Inspectie JenV zich niet alleen op het naleven van wet- en regelgeving. Zij wil met name nagaan wat de maatschappij heeft aan het werk van uitvoeringsorganisaties; wat levert het direct betrokkenen en burgers op.

Het fundament voor haar eigen werk ziet de Inspectie JenV in het reguliere toezicht. Zij wil de taakuitvoering door justitiële organisaties beter in beeld krijgen door informatie, incidentmeldingen en data te verzamelen, die te analyseren en deze als trends en signalen terug te geven aan het werkveld.